درصورتی که اشنایی زیادی برای خرید مخزن و اتصالات ندارید حتما موارد زیر را مطالعه فرمایید.

شامل:فیتینگ (برنجی و پلاستیکی) و فلوتر(شناور) و شیر آب

فیتینگ:

علت استفاده یا خرید :

برای استفاده از مخزن و برای نصب شیر یا سیستم لوله کشی به مخزن نیاز به اتصالات خاصی میباشد که بتوان مخزن و سیتم لوله کشی(شیرآب) را به هم متصل نمود که برای این مهم از قطعه ای به نام فیتینگ استفاده میشود

فلوتر(شناور):

علت استفاده یا خرید :

زمانی که بخواهیم مخزن را از طریق سیستم لوله کشی اب شهری اب گیری (پرکردن مخزن از آب) نماییم باید از این قطعه استفاده شود این قطعه هنگام پر شدن اب در مخزن جریان اب را قطع میکند تا از سر ریز اب از تانکر جلوگیری نماید.

شیر آب:

علت خرید یا استفاده:

برای سهولت در باز و بست کردن آّب از این قطعه استفاده میشود